You are here: Home » บทความทั่วไป » ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
การซื้อบ้านนอกจากจะยึดตามหลักการซื้อบ้านแล้ว ถ้าบ้านมีฮวงจุ้ยที่ดีก็จะเป็นมงคลแก่สมาชิกของคนภายในบ้านด้วย เพราะถ้าบ้านตั้งอยู่ทำเลที่ดี ลักษณะของตัวบ้านดีหรือห้องต่างๆภายในบ้านตรงตามหลักฮวงจุ้ยแล้วนั้น จะมีอิทธิพลส่งผลให้บ้านหรือคนในครอบครัวพบเจอแต่สิ่งดีๆ คนดีๆ
ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย
ตำแหน่งหรือทิศทางของตัวบ้าน ถือว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากของบ้าน เพราะหากทิศทางของบ้านหรือทิศทางลมอยู่ในตำแหน่งที่เหมาะสมแล้ว ก็จะส่งผลที่ดีต่อสมาชิกภายในบ้านด้วย ควรให้หน้าบ้านหันไปทางทิศใต้หรือทิศเหนือเป็นความเชื่อของชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของคนในบ้าน สมาชิกในครอบครัว รักใคร่ปรองดอก มีความรักความเข้าใจซึ่งกันและกัน รองลงมาคือทิศตะวันออก แต่ไม่ควรให้หน้าบ้านหันไปทางทิศตะวันตกนะค่ะ เพราะจะได้รับแสงแดดโดยตรง เพราะส่วนมากแล้วนั้นจะเป็นห้องที่ไว้สำหรับพักผ่อนหรือห้องนอน จะทำให้ห้องร้อน อบอ้าว ส่งผลให้สมาชิกในครอบครัวสุขภาพจิตไม่ดีกระทบถึงอารมณ์ในด้านต่างๆ รวมไปถึงหากทำธุรกิจส่วนตัวจะส่งผลไม่ดีต่อการติดต่อซื้อขายด้วย
ซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ยซื้อบ้านตามหลักฮวงจุ้ย

ไม่ควรให้ตัวบ้านอยู่ตรงกับบริเวณถนนที่เป็นสามแยกแล้วถนนพุ่งตรงมาหน้าบ้าน เพราะถือว่าไม่เป็นมงคลต่อบ้านหรืออาคารนั้นๆ ซึ่งจะทำให้ได้รับพลังบางอย่างที่ไม่ดีต่อสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งตามหลักฮวงจุ้ยแล้วไม่ถูกต้องและไม่เหมาะสมอย่างยิ่ง ห้องต่างๆภายในบ้าน เช่นห้องนอน ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องน้ำ ควรจัดวางตำแหน่งและทิศทางให้ถูกต้องตามหลักฮวงจุ้ย เพราะจะมีผลต่อคนในครอบครัวทั้งเรื่องชีวิตส่วนตัว หน้าที่การงานหรือเพื่อนฝูง การค้าขายต่างๆ จะดีหรือไม่นั้นการจัดตำแหน่งหรือจัดวางสิ่งของภายในบ้านถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งจะมีผลต่ออารมณ์และสุขภาพของคนในครอบครัวด้วยเช่นกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก: happyland4you.com